Základní informace

Místo konání, start a cíl:
– penzion Pohoda, Luleč (49.2572189N, 16.9229525E) ukázat na mapě,
– vstup do areálu – „bod 1“ ukázat na mapě
– prezentace účastníků – „bod 2“ (restaurace Pohoda) ukázat na mapě
– start – „bod 3“ (před restaurací Pohoda) ukázat na mapě
– cíl – „bod 3“ (před restaurací Pohoda) ukázat na mapě
– místo výdeje ocenění – „bod 2“ (restaurace Pohoda) ukázat na mapě

Trasy pochodu:
Prioritně slouží pro orientaci účastníka turistické značky, vydávaná mapa a internetová aplikace mapy.cz. Barvy turistických značek jsou vyznačeny ve vydávané mapě. Doplňkově je značení prováděno páskou s logem VOJCHOD MILARCH ® a oranžovými šipkami. Pokud se páska nebo šipky neshodují s oficiální trasou je pro trasu prioritní vždy mapa. Je nutné projít všechny kontrolní body Vámi minimálně zvolené trasy a mít je označeny ve startovní kartě. Na všech kontrolních stanovištích je možné odpadky vyhazovat do předem připravených odpadkových pytlů.

Zákonná a stanovená omezení:
Účastníci jsou po celou dobu povinni dodržovat Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., Lesní zákon 289/1995 Sb a zákon O ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Pochod se bude konat za jakéhokoliv počasí (nejsme cestovní kancelář = neposkytujeme slevy za špatné počasí). Především je zakázáno:
– pohybovat se po jiných, než pořadatelem určených trasách,
– nedodržovat platné zákony ČR,
– přibližovat se k místům mechanizované těžby blíže jak 50 metrů,
– přibližovat se k místu nakládání dřeva blíže jak 20 metrů.
Veškeré další zákazy činností v lese naleznete ZDE. Za porušení těchto zákazů může být příslušnými orgány a pověřenými osobami uložena pokuta. Psi na trase :
– jejich přítomnost je na pochodu povolena, ale je zakázáno:
– nemít psa na vodítku v lese nebo do 50 metrů od lesa,
– vyhláška obcí vyžaduje mít psy na vodítku s náhubkem,
– také vyžaduje mít s sebou prostředky pro sběr trusu psa a trus sbírat.

Všeobecné:
Uniforma je vítána, ale není podmínkou (není povolen oděv účastníka odkazující na extremismus a/nebo potlačování lidských práv). Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel účastníky nepojišťuje úrazovým, ani jiným pojištěním. Je zakázáno se při pochodu pohybovat krajinou jinak než chůzí, nebo během, hole pro nording walking jsou povoleny. Na trasách nejsou stanoviště zdravotnické pomoci. V případě vážné nouze volejte tísňovou linku 112. Mezi účastníky se budou pohybovat i neoznačení traťoví komisaři, kteří se prokazují účastníkům tričkem s logem pořadatele a písemným pověřením pořadatele.

Povinná výbava / zátěž:
Doporučujeme si s sebou vzít a používat reflexní vestu (reflexní pás) pro pohyb na komunikacích a chytrý mobilní telefon.

Startovní karta, mapa a pochodový pas:
Kartu se startovním číslem a mapu obdrží účastník platící startovné po prokázání totožnosti v registrační kanceláři (pomocí občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu). Jiné průkazy nebudou akceptovány! Pro ochranu startovní karty a mapy vydáváme zdarma při prezentaci zatahovací fólii. Poškození startovní karty takovým způsobem, že jsou údaje o startu, průchodu kontrolními body a cíli nečitelné, nebo nezaznamenání průchodu některého kontrolního bodu, vždy vede k diskvalifikaci účastníka a nevydání ocenění. Pokud budete mít zájem můžete si do pochodového pasu nechat v cíli zaznamenat (na základě předložené startovní karty) kromě délky absolvované trasy i čas, formu ústroje (služební, nebo sportovní) a váhu nesené zátěže.

Diskvalifikace bez nároku na „OCENĚNÍ“
Bude provedena u účastníka/ce, který/á:
– nebude mít označeny na startovní kartě start / cíl / kontrolní body své trasy,
– bude mít startovní kartu zničenou, nečitelnou nebo nekompletní,
– dorazí do cíle po 20:00 hodin, nebo vůbec nedorazí do cíle,
– bude přistižen/a při použití jiných než stanovených cest (úmyslně či neúmyslně),
– se bude pohybovat jinak než chůzí nebo během (jízda na kole, automobil, …),
– se dopustí protiprávního jednání v průběhu akce,
– bude provádět distribuci jakýchkoliv tiskovin a reklamy bez souhlasu organizátorů.

Chcete s sebou vzít na pochod někoho z rodiny zdarma, případně dělat doprovod dítěti nebo osobě nad 45 let? Je to možné, ale pamatujte na to, že:
– v přihlášce musí být zaregistrované i jiné osoby, které platí startovné,
– i osoba, která neplatí startovné musí být v přihlášce uvedena kvůli přehledu počtu účastníků.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.