OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ

Shromažďování a nakládání s osobními údaji podle zákona 101/2000 Sb. a GDPR provádí:
Česká pochodová liga z.s.
Mikulovská 4053/8
628 00 Brno
IČO: 02015668
Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně
Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Ing. David Kachlík, tel: + 420 704 724 311
e-mail: vojchod@gmail.com + předmět e-mailu: GDPR

Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platným zákonem. Organizátor nevyužívá poskytnuté údaje ke komerčním účelům.

Poučení o nakládání s osobními údaji přihlášené osoby:
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí přihlášená osoba s tím, aby Česká pochodová liga z.s. (dále jen „ČPL“) ode dne zaslání přihlášky e-mailem shromažďovala a vyhodnocovala veškeré údaje vyplněné v přihlášce až do 1. listopadu roku ve kterém se sportovní akce pořádá. Dále souhlasí s tím aby dnem 1. listopadu roku ve kterém se sportovní akce pořádá ČPL dále uchovávala již jen následující údaje přihlášené osoby – startovní číslo, hodnost, titul, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní e-mail, národnost, počet účasti v daném roce, nahlášenou délku trasy, typ startovného, zda bylo startovné zaplaceno či nikoliv a zda přihlášený obdržel nebo měl možnost obdržet Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®. Údaje shromažďované od 1. listopadu daného roku jsou následně shromažďovány bez časového omezení s cílem sledovat počet účastí, přiznat nárok na věrnostní startovné a nárok na výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, neboť ČPL nemůže předvídat zda se přihlášený znovu přihlásí či nikoliv. Veškeré e-maily zaslané v daném roce pořádání akce budou z e-mailové schránky pořadatele smazány po 5 letech k měsíci prosinec daného roku (tzn. např. e-mail zaslaný v roce 2010 bude smazán v průběh měsíce prosince 2015), nebo v případě žádosti o smazání dříve podané prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy bude e-mail (e-maily) smazán do 3 pracovních dnů od zaslání žádosti o smazání.

Poučení o možnosti odvolat souhlas se shromažďováním osobních údajů přihlášené osoby nebo podat žádost o výmaz údajů:
Přihlášená osoba může e-mailem odvolat svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů kdykoliv, včetně uvedení zda žádá o úplný výmaz shromažďovaných údajů, nebo o částečný výmaz osobních údajů. Při žádosti o částečný výmaz je nutné uvést jaké údaje žádá vymazat a za jaké časové období. Při žádosti o výmaz údajů před pořádáním akce ztrácí přihlášený nárok na účast a platí podmínky storna tak jako kdyby se sportovní akce nezúčastnil. Při žádosti o výmaz údajů po sportovní akci ztrácí přihlášený nárok na přiznání věrnostního startovného při své další účasti na akci pod logem VOJCHOD MILARCH ® a účast bude při další účasti posuzována jako 1. účast s nárokem na základní startovné a nárok na medaili za 1. účast.

Poučení o shromažďování bankovních údajů přihlášené osoby:
Veškeré údaje o přijaté a nebo odeslané platbě prostředníctvím banky finančně zodpovědné organizace (viz. fakturační údaje pro daný rok) jsou shromažďované po dobu až 11 let za účelem naplnění Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dále firmou, která vede externě účetnictví pro finančně zodpovědnou organizaci.

Poučení o fotografování účastníků a zveřejnění jejich fotografie na stránkách sportovní akce a Facebookových stránkách „Vojenský pochod“ a „Vojenský pochod Česká republika“:
Fotografování účastníků je po pochodu prováděno u fotostěny a žádný z účastníků nemá povinnost se nechat u fotostěny vyfotografovat. Účastník, který se nechá u fotostěny vyfotografovat souhlasí s tím, aby jeho fotografie byla zveřejněna na:
Galerie Pochodu české státnosti (pro daný ročník)
Vojenský pochod na Facebooku
Vojenský pochod Česká Republika na Facebooku
U všech fotografií přitom bude znemožněna identifikace účastníka pomocí jmenovky na uniformě, nebo jména na diplomu a dekretu k medaili, kdy díky snížení rozlišení fotografie nebude možné rozpoznat jméno a příjmení účastníka. Účastník který se nechal vyfotografovat u fotostěny a jeho fotografie byla na daných stránkách následně zveřejněna, může kdykoliv požádat o výmaz dané fotografie tak, že uvede název (číslo) fotografie a rok ve kterém byla fotografie zveřejněna.

Poučení o sdílení osobních údajů přihlášené osoby:
Česká pochodová liga z.s. sdílí veškeré údaje vyplněné v přihlášce se spoluorganizátory sprotovní akce – Asociace uniformovaných pochodů, z. s. a VOJCHOD, z. s. – za účelem ověření nároku na věrnostní startovné, počtu účastí a výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® až do dne pořádání sportovní akce, včetně.

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „vojchod@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

 

 
…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.