OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ

Shromažďování a nakládání s osobními údaji podle zákona 101/2000 Sb. a GDPR provádí:
– Česká pochodová liga z.s., Mikulovská 4053/8, 628 00 Brno, IČO: 02015668, Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně
– VOJCHOD, z. s., Zbýšov č.p. 202, 683 52 Zbýšov, IČO: 05668352, Spisová značka: L 22407 vedená u Krajského soudu v Brně
– Asociace uniformovaných pochodů, z. s., Zbýšov č.p. 202, 683 52 Zbýšov, IČO: 01799665, Spisová značka: L 22286 vedená u Krajského soudu v Brně

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Ing. David Kachlík, tel: + 420 704 724 311
e-mail: pochodcs@gmail.com + předmět e-mailu: GDPR

Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platným zákonem. Organizátor nevyužívá poskytnuté údaje ke komerčním účelům.

Poučení o nakládání s osobními údaji přihlášené osoby, nebo zaslaným e-mailem:
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí přihlášená osoba/y s tím, aby Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s. (dále jen „organizátoři“) ode dne zaslání přihlášky e-mailem shromažďovali a vyhodnocovali bez časového omezení veškeré údaje vyplněné v přihlášce, včetně údajů zda se přihlášený/á zúčastnil a zda bylo startovné zaplaceno či nikoliv a zda přihlášený obdržel nebo měl možnost obdržet Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®. Důvodem časově neomezeného shromažďování je sledovat počet účastí, přiznat nárok na věrnostní startovné a nárok na výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, neboť organizátoři nemůžou předvídat zda se přihlášený znovu přihlásí či nikoliv. Veškeré e-maily zaslané v daném roce pořádání akce budou z e-mailové schránky pořadatele vymazány podle zvážení organizátorů, nebo na základě žádosti odesílatele e-mailu v případě žádosti o smazání zaslané prostřednictvím stejné kontaktní e-mailové adresy, ze které byl e-mail zaslán.
Údaje vyplněné v přihlášce ve sloupci „D“ jsou spolu s počtem účasti předávány elektronicky za účelem tisku diplomů a dekretů profesionální tiskové firmě, která je po vytisknutí vymaže na základě našeho odsouhlasení správnosti tisku.
Přihlášený/á, nebo odesílatel e-mailu, zároveň souhlasí s tím, že v případě zaslaní jakéhokoliv komentáře může tento komentář být zveřejněn v odkazu či pododkazu „Historie“ dané akce, kdy bude jeho / její jméno zveřejněno ve tvaru „Jméno P.“ či „J. P.“, přičemž „J.“ znamená jméno a „P.“ znamená příjmení. Zasláním komentáře, nebo e-mailu, přihlášený/á musí automaticky předpokládat, že dojde ke zveřejnění tohoto textu / příspěvku.

Poučení o možnosti odvolat souhlas se shromažďováním osobních údajů přihlášené osoby, nebo podat žádost o výmaz údajů, nebo požádat o sdělení jaké informace jsou shromažďovány, nebo požádat o ukončení zasílání informačních e-mailů:
Přihlášená osoba, nebo odesílatel e-mailu, může e-mailem odvolat svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů kdykoliv, včetně uvedení zda žádá o úplný výmaz shromažďovaných údajů, nebo o částečný výmaz osobních údajů. Při žádosti jen o částečný výmaz je nutné uvést jaké údaje žádá vymazat a za jaké časové období. Při žádosti o výmaz údajů před pořádáním akce ztrácí přihlášený nárok na účast a platí podmínky storna tak jako kdyby se sportovní akce nezúčastnil. Při žádosti o výmaz údajů po sportovní akci ztrácí přihlášený nárok na přiznání věrnostního startovného při své další účasti na akci pod logem VOJCHOD MILARCH ® a účast bude při další účasti posuzována jako 1. účast s nárokem na základní startovné a nárok na medaili za 1. účast.
Každý přihlášený/á nebo odesílatel e-mailu má právo požádat o seznámení s údaji, které o něm/jí organizátoři shromažďují včetně rozsahu těchto informací a to prostřednictvím e-mailu zaslaného z e-mailové adresy, která je shodná s kontaktní e-mailovou adresou.
Udáním svého kontaktního e-mailu do přihlášky zároveň přihlášený/á souhlasí se zasíláním informací souvisejících s účastí na akci a se zasíláním informací souvisejících s jinými aktivitami v rámci pořádání akcí a pořádání akcí partnerských organizací bez časového omezení, což je možné kdykoliv odvolat.

Poučení o shromažďování bankovních údajů přihlášené osoby:
Veškeré údaje o přijaté a nebo odeslané platbě prostřednictvím bank organizátorů jsou shromažďovány po časově neomezenou dobu za účelem naplnění Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dále firmou, která vede externí účetnictví pro pořadatele.

Poučení o fotografování účastníků a zveřejnění jejich fotografie na stránkách sportovní akce a Facebookových stránkách „Vojenský pochod“ a „Vojenský pochod Česká republika“:
Fotografování účastníků je po pochodu prováděno u fotostěny a žádný z účastníků nemá povinnost se nechat u fotostěny vyfotografovat. Účastník, který se nechá u fotostěny vyfotografovat souhlasí s tím, aby jeho fotografie byla zveřejněna na:
Galerie Vojenského pochodu ČR (pro daný ročník)
Vojenský pochod na Facebooku
Vojenský pochod Česká Republika na Facebooku
U všech fotografií přitom bude snížena možnost identifikace účastníka pomocí jmenovky na uniformě, nebo jména na diplomu a dekretu k medaili snížením kvality rozlišení fotografie. Účastník který se nechal vyfotografovat u fotostěny a jeho fotografie byla na daných stránkách následně zveřejněna, může kdykoliv požádat o výmaz dané fotografie tak, že uvede název (číslo) fotografie a rok ve kterém byla fotografie zveřejněna.

Poučení o sdílení osobních údajů přihlášené osoby:
Česká pochodová liga z.s. sdílí veškeré údaje vyplněné v přihlášce se spoluorganizátory sportovní akce – Asociace uniformovaných pochodů, z. s. a VOJCHOD, z. s. – za účelem ověření nároku na věrnostní startovné, počtu účastí a výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® bez časového omezení.

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „vojchod@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.