OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ

Shromažďování a nakládání s osobními údaji podle zákona 101/2000 Sb. a GDPR provádí:
Česká pochodová liga z.s.
Mikulovská 4053/8
628 00 Brno
IČO: 02015668
Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně
Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Ing. David Kachlík, tel: + 420 704 724 311
e-mail: vojchod@gmail.com + předmět e-mailu: GDPR

Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platným zákonem. Organizátor nevyužívá poskytnuté údaje ke komerčním účelům.

Poučení o nakládání s osobními údaji přihlášené osoby:
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí přihlášená osoba s tím, aby Česká pochodová liga z.s. (dále jen „ČPL“) ode dne zaslání přihlášky e-mailem shromažďovala a vyhodnocovala veškeré údaje vyplněné v přihlášce až do 1. listopadu roku ve kterém se sportovní akce pořádá. Dále souhlasí s tím aby dnem 1. listopadu roku ve kterém se sportovní akce pořádá ČPL dále uchovávala již jen následující údaje přihlášené osoby – startovní číslo, hodnost, titul, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní e-mail, národnost, počet účasti v daném roce, nahlášenou délku trasy, typ startovného, zda bylo startovné zaplaceno či nikoliv a zda přihlášený obdržel nebo měl možnost obdržet Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®. Údaje shromažďované od 1. listopadu daného roku jsou následně shromažďovány bez časového omezení s cílem sledovat počet účastí, přiznat nárok na věrnostní startovné a nárok na výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, neboť ČPL nemůže předvídat zda se přihlášený znovu přihlásí či nikoliv. Veškeré e-maily zaslané v daném roce pořádání akce budou z e-mailové schránky pořadatele smazány po 5 letech k měsíci prosinec daného roku (tzn. např. e-mail zaslaný v roce 2010 bude smazán v průběh měsíce prosince 2015), nebo v případě žádosti o smazání dříve podané prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy bude e-mail (e-maily) smazán do 3 pracovních dnů od zaslání žádosti o smazání.

Poučení o možnosti odvolat souhlas se shromažďováním osobních údajů přihlášené osoby nebo podat žádost o výmaz údajů:
Přihlášená osoba může e-mailem odvolat svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů kdykoliv, včetně uvedení zda žádá o úplný výmaz shromažďovaných údajů, nebo o částečný výmaz osobních údajů. Při žádosti o částečný výmaz je nutné uvést jaké údaje žádá vymazat a za jaké časové období. Při žádosti o výmaz údajů před pořádáním akce ztrácí přihlášený nárok na účast a platí podmínky storna tak jako kdyby se sportovní akce nezúčastnil. Při žádosti o výmaz údajů po sportovní akci ztrácí přihlášený nárok na přiznání věrnostního startovného při své další účasti na akci pod logem VOJCHOD MILARCH ® a účast bude při další účasti posuzována jako 1. účast s nárokem na základní startovné a nárok na medaili za 1. účast.

Poučení o shromažďování bankovních údajů přihlášené osoby:
Veškeré údaje o přijaté a nebo odeslané platbě prostředníctvím banky finančně zodpovědné organizace (viz. fakturační údaje pro daný rok) jsou shromažďované po dobu až 11 let za účelem naplnění Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dále firmou, která vede externě účetnictví pro finančně zodpovědnou organizaci.

Poučení o fotografování účastníků a zveřejnění jejich fotografie na stránkách sportovní akce a Facebookových stránkách „Vojenský pochod“ a „Vojenský pochod Česká republika“:
Fotografování účastníků je po pochodu prováděno u fotostěny a žádný z účastníků nemá povinnost se nechat u fotostěny vyfotografovat. Účastník, který se nechá u fotostěny vyfotografovat souhlasí s tím, aby jeho fotografie byla zveřejněna na:
Galerie Pochodu české státnosti (pro daný ročník)
Vojenský pochod na Facebooku
Vojenský pochod Česká Republika na Facebooku
U všech fotografií přitom bude znemožněna identifikace účastníka pomocí jmenovky na uniformě, nebo jména na diplomu a dekretu k medaili, kdy díky snížení rozlišení fotografie nebude možné rozpoznat jméno a příjmení účastníka. Účastník který se nechal vyfotografovat u fotostěny a jeho fotografie byla na daných stránkách následně zveřejněna, může kdykoliv požádat o výmaz dané fotografie tak, že uvede název (číslo) fotografie a rok ve kterém byla fotografie zveřejněna.

Poučení o sdílení osobních údajů přihlášené osoby:
Česká pochodová liga z.s. sdílí veškeré údaje vyplněné v přihlášce se spoluorganizátory sprotovní akce – Asociace uniformovaných pochodů, z. s. a VOJCHOD, z. s. – za účelem ověření nároku na věrnostní startovné, počtu účastí a výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® až do dne pořádání sportovní akce, včetně.

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „vojchod@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ®, „Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.